Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll Älvarnas Draghundklubb 2011-05-21 Ekorrsele Hembygdsgård

 

§ 1 Ordförande Arne Nylander förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. Arne Nylander valdes till mötesordförande. Björn Hammar valdes till mötessekreterare. Dominique Riviere och Sören Uppsäll valdes till mötets justeringsmän.

§ 2 Deltagarlistan om 19 medlemmar för årsmötet fastställdes som röstlängd.

§ 3 Frågan om årsmötet var stadgeenligt och behörigen utlyst besvarades med ett ja.

§ 4 Dagordningen fastställdes med nedanstående tillägg:

- Ny punkt under § 10 för val av firmatecknare.

§ 5 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Arne Nylander. Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Turesson som inte hade något att anmärka på vad gäller den ekonomiska redovisningen. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 Eva Siewertz föredrog resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2010-2011. Ett underskott på 4 781,75 kr redovisades. Klubbens samlade medel uppgick 2011-05-20 till 63 599,07 kr.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 av årsmötet.

§ 8 Årsmötet fastställde att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad det vill säga: Fullbetalande medlem (första i familjen): 160 kr/år (260 kr/år med licens) Familjemedlem (resterande familjemedlemmar) 30 kr/år (130 kr/år med licens) § 9 Arne Nylander valdes till ordförande (1 år).

§ 10 Erik Nordlund och Donald Eriksson har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter. Lisbet Lind, Jonas Turesson och Björn Hammar valdes till nya styrelseledamöter på 2 år. Eva Siewertz avgår. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemöte efter årsmötet. Ordförande samt kassör valdes som firmatecknare var för sig.

§ 11 Tommy Vennman och Karin Hedman valdes till revisorer på 1 år.

§ 12 Greger Olofsson och Torgny Sjöberg valdes till valberedare på 1 år (Greger är sammankallande).

§ 13 Styrelsen uppdras att utse representanter som ombud till olika organisationer (exempel SDSF och SISU).

§ 14 Förslag från styrelsen angående byte av bank för ÄDHK. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att gå vidare med detta om problemen fortsätter med nuvarande bank (Swedbank).

§ 15 Följande punkter togs upp som förslag till verksamhetsplan:

 Hundförarskolan – eventuellt ingen sådan aktivitet denna säsong.  Studiebesök på Lycksele Djurpark (ungdomsverksamheten).  Gemensam aktivitet under ”icke-säsong” exempelvis ett läger för att svetsa samman ungdomarna i ÄDHK.  Gemensam resa till Kiruna-seminariet (om det blir något)  Rollatorkoppen med 20-års jubileum  Distansförarträff  Glashuset på Rådhustorget i Umeå för att visa upp klubbens aktivitet.  Kalla Koppen  Distriktsmästerskap för släde?  Tidsträning för långdistans i samband med Vindelälvsdraget  Tematräff Höst förslag: representant från Kåge repslageri + vaccination  Sommarträff

Styrelsen återkommer med en verksamhetsplan för 2011-2012.

§ 16 Lisbeth Brax Olofsson valdes till fortsatt ansvarig barn och ungdomsverksamheten i klubben.

§ 17 Nästa årsmöte 2012-05-19.

§ 18 Mötesordförande Arne Nylander förklarade årsmötet avslutat.

Justeras:________________________________ Justeras:_________________________________

Namnförtydl.____________________________ Namnförtydl._____________________________

_______________________________________ _______________________________________

Arne Nylander Björn Hammar Mötesordförande Mötessekreterare

ADRESS: Älvarnas DHK c/o Jonas Broman

Västra Gumboda 10

915 94 Ånäset

 

 

Telefon:

Email:

Copyright @ All Rights Reserved