Nyheter


Copyright @ All Rights Reserved

Välkommen till årstämma för Älvarnas Draghundklubb 2023

Vi håller ordinarie årsstämma och beslutar om klubbens framtid.

Ska vi fortsätta eller lägga ner klubben?

Kom och gör din röst hörd!

Datum: 28 juni 2023

Tid: 19:00

Plats: Överrödå Bygdegård och Teams


Dagordning

§ 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

§ 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

§ 4. Fastställande av dagordning.

§ 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

§ 6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8. Fastställande av medlemsavgift.

§ 9. Val av ordförande.

§ 10. Val av övriga styrelseledamöter.

§ 11. Val av revisorer.

§ 12. Val av valberedning.

§ 13. Val av ombud till organisationer där föreningen är medlem.

§ 14. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarna.

Diskussion och beslut om att lägga ner klubben eller fortsätta verksamheten

§ 15. Förslag till verksamhetsplan.

§ 16. Övriga frågor.


Vi bjuder på fika!

Meddela gärna per epost anmalan@alvarnas.se om du deltar på plats i Överrödå så vi kan skaffa rätt

mängd fika.

Om du deltar via Teams får du ordna fika själv