Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll Älvarnas Draghundklubb 2011-05-21 Ekorrsele Hembygdsgård   


§ 1 Ordförande Arne Nylander förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.   Arne Nylander valdes till mötesordförande.  Björn Hammar valdes till mötessekreterare.  Dominique Riviere och Sören Uppsäll valdes till mötets justeringsmän. 

§ 2 Deltagarlistan om 19 medlemmar för årsmötet fastställdes som röstlängd. 

§ 3 Frågan om årsmötet var stadgeenligt och behörigen utlyst besvarades med ett ja. 

§ 4 Dagordningen fastställdes med nedanstående tillägg: 

- Ny punkt under § 10 för val av firmatecknare. 

§ 5 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Arne Nylander. Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Turesson som inte hade något att anmärka på vad gäller den ekonomiska redovisningen. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 6 Eva Siewertz föredrog resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2010-2011. Ett underskott på 4 781,75 kr redovisades. Klubbens samlade medel uppgick 2011-05-20 till 63 599,07 kr. 

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 av årsmötet. 

§ 8 Årsmötet fastställde att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad det vill säga:  Fullbetalande medlem (första i familjen):  160 kr/år (260 kr/år med licens)  Familjemedlem (resterande familjemedlemmar) 30 kr/år (130 kr/år med licens)   § 9 Arne Nylander valdes till ordförande (1 år). 

§ 10 Erik Nordlund och Donald Eriksson har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter. Lisbet Lind, Jonas Turesson och Björn Hammar valdes till nya styrelseledamöter på 2 år. Eva Siewertz avgår. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemöte efter årsmötet.     Ordförande samt kassör valdes som firmatecknare var för sig. 

§ 11 Tommy Vennman och Karin Hedman valdes till revisorer på 1 år. 

§ 12 Greger Olofsson och Torgny Sjöberg valdes till valberedare på 1 år (Greger är  sammankallande). 

§ 13 Styrelsen uppdras att utse representanter som ombud till olika organisationer (exempel SDSF och SISU). 

§ 14 Förslag från styrelsen angående byte av bank för ÄDHK. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att gå vidare med detta om problemen fortsätter med nuvarande bank (Swedbank). 

§ 15  Följande punkter togs upp som förslag till verksamhetsplan: 

 Hundförarskolan – eventuellt ingen sådan aktivitet denna säsong.  Studiebesök på Lycksele Djurpark (ungdomsverksamheten).  Gemensam aktivitet under ”icke-säsong” exempelvis ett läger för att svetsa samman ungdomarna i ÄDHK.  Gemensam resa till Kiruna-seminariet (om det blir något)  Rollatorkoppen med 20-års jubileum  Distansförarträff  Glashuset på Rådhustorget i Umeå för att visa upp klubbens aktivitet.  Kalla Koppen  Distriktsmästerskap för släde?  Tidsträning för långdistans i samband med Vindelälvsdraget  Tematräff Höst förslag: representant från Kåge repslageri + vaccination  Sommarträff 

Styrelsen återkommer med en verksamhetsplan för 2011-2012. 

§ 16  Lisbeth Brax Olofsson valdes till fortsatt ansvarig barn och ungdomsverksamheten i klubben. 

§ 17 Nästa årsmöte 2012-05-19. 

§ 18 Mötesordförande Arne Nylander förklarade årsmötet avslutat.       

Justeras:________________________________ Justeras:_________________________________   

Namnförtydl.____________________________ Namnförtydl._____________________________       

_______________________________________ _______________________________________ 

Arne Nylander   Björn Hammar Mötesordförande   Mötessekreterare   

Copyright @ All Rights Reserved