Stadgar

Stadgar


Stadgar för Älvarnas Draghundklubb (ÄDHK)

 

§ 1 Firma och säte

 

Föreningens firma är Älvarnas Draghundklubb (ÄDHK). Föreningen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.


§ 2 Verksamhet

 

Älvarnas Draghundklubb skall ha som uppgift att främja och stödja utvecklingen av draghundsporten, oavsett vilken hundras eller hundtyp som används. ÄDHK skall genom olika aktiviteter stimulera intresset för draghundskörning samt sträva efter en kvantitativ och kvalitativ utveckling av sporten. ÄDHK skall verka för ökad förståelse och tolerans i samhället för denna form av idrottsutövning, samt sträva efter att upprätthålla ömsesidigt goda kontakter mellan föreningen, allmänhet och massmedia. ÄDHK skall verka för goda relationer med andra drag- och brukshundsorganisationer.


ÄDHK skall verka för god hundhållning. Föreningen har skyldighet och ansvar att stödja och hjälpa medlemmar som inte håller en godtagbar standard att förbättra denna.


ÄDHK skall vara medlem i den nationella riksorganisationen för draghundsport. Älvarnas DHK bör arrangera klubbmästerskap årligen. Älvarnas DHK bör sträva efter att samordna sin tävlingsverksamhet med annan sådan i Norden.


§ 3 Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av alla personer som har aktivt intresse att delta i eller på annat sätt befrämja föreningens verksamhet. Medlemskap erhålles efter ansökan och avgörs av styrelsen.


Juridisk person som vill stödja föreningens verksamhet kan erhålla stödmedlemskap i föreningen. Företaget skall utse en kontaktperson.


Föreningens årsmöte kan efter förslag från styrelsen utse särskilt välförtjänt person att vara hedersmedlem i föreningen. Denne erlägger ej avgift.


Medlem har rätt att delta i föreningens möten samt har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem som inte har betalat innevarande medlemsavgift senast 31 oktober får anses ha utträtt ur föreningen.


§ 4 Medlemsavgift

 

Medlemsavgift fastställes av föreningens ordinarie föreningsstämma.


§ 5 Utträde

 

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt.


Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda. 2006-08-12


§ 6 Uteslutning

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst fjorton dagar).


§ 7 Verksamhetsform (beslutande organ)

 

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma (årsmöte) och extra föreningsstämma (§8). Föreningens verkställande organ är föreningens styrelse (§10).


§ 8 Föreningsstämma

 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 juli. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet.


Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:


1. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare.2. Fastställande av röstlängd.3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.4. Fastställande av dagordning.5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.8. Fastställande av medlemsavgift.9. Val av ordförande.10. Val av övriga styrelseledamöter.11. Val av revisorer.12. Val av valberedning.13. Val av ombud till organisationer där föreningen är medlem.14. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarna.15. Förslag till verksamhetsplan.16. Övriga frågor.


Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst 1/4 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst sju dagar före mötet. På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.


§ 9 Beslut och val

 

Varje individuell medlem som har fyllt 15 år och ej begärt utträde äger en rösträtt. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Stödmedlem äger ej rösträtt.


I de fall då omröstning begärs för avgörande i visst ärende skall enkel majoritet gälla utom i de fall där annat föreskrivs i dessa stadgar. Alla sådana avgöranden kan ske genom öppen omröstning utom där sluten omröstning begärs. Mötesordföranden har utslagsröst utom vid val, där antingen förnyad omröstning skall ske eller ärendet avgöras genom lottning. 2006-08-12


§ 10 Styrelsen

 

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt upp till tre övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen äger rätt att adjungera medlemmar till styrelsen. Dessa äger ej rösträtt vid styrelsemöten.


Ordförandens mandattid är ett år. Övriga ledamöters mandattid är två år. Avgår ledamot före mandattidens utgång väljer föreningsstämman ersättare för den återstående delen av mandattiden (fyllnadsval).


§ 11 Styrelsemöten

 

Styrelsen sammanträder på de tider ordföranden bestämmer eller då minst en styrelseledamot det påyrkar. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.


§ 12 Styrelsens uppgifter

 

Föreningens styrelse leder verksamheten enligt dess stadgar och enligt beslut fattade på föreningsstämma. Det åligger styrelsen att förbereda föreningsstämman och att låta verkställa vid sådant möte fattat beslut. Vid sammanträde skall protokoll föras.


§ 13 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.


§ 14 Verksamhetsår

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1/5 – 30/4.


§ 15 Revision

 

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid ordinarie föreningsstämma två revisorer. Förvaltningsberättelsen och räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast tjugo dagar före årsmötet. Revisorerna skall avge sin berättelse till årsmötet. Mandattiden är ett år.


§ 16 Valberedning

 

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter. Dessa väljs av ordinarie föreningsstämma som utser en av de valda att vara beredningens sammanskallande och ordförande. Ordinarie styrelseledamot eller revisor kan inte väljas till valberedningens ledamot. Mandattiden är ett år.


§ 17 Stadgeändring

 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på två på varandra följande stämmor, av vilka den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Mellan dessa skall minst två månader förflyta.


§ 18 Upplösning

 

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i § 17. För giltighet i sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet vid vardera stämma. Vid upplösning tillfaller föreningens behållna tillgångar annan lokal sammanslutning eller organisation, enligt föreningsstämmans beslut, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.


Ovanstående stadgar har antagits på ordinarie föreningsstämma 2006-05-13 samt på extra föreningsstämma 2006-08-12.


Copyright @ All Rights Reserved